Elteten Whistleblowing-kanava

On Eltete Oy:n ja Eltete TPM Oy:n yhteinen ilmoituskanava, jonka kautta Elteten työntekijät ja kolmannet osapuolet voivat ilmoittaa epäilemistään rikkomuksista tai laiminlyönneistä.

Ilmoittajan suoja

Ilmoittajan suojaa voi saada ilmoittaja, joka on saanut tiedon tai perustellun epäilyn rikoksesta tai rikkomuksesta työssään tai työnsä yhteydessä. Ilmoittajalta tai ilmoituksen kohteelta ei kuitenkaan edellytetä sopimussuhdetta. Ilmoittajansuojelu perustuu ns. whistleblowing- eli ilmoittajansuojelulakiin sekä EU:n ns. whistleblowing-direktiiviin.

Laki suojaa ilmoittajia, jotka ilmoittavat lain soveltamisalaan kuuluvien sääntöjen rikkomisesta ja ilmoitus koskee tekoa tai laiminlyöntiä, joka täyttää rikoksen tunnusmerkistön, josta voi seurata vähintään rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus tai joka vakavasti vaarantaa yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista. Ilmoittaminen koskee sekä kansallisen että EU-lainsäädännön rikkomista alla mainituilta aloilta. Muista rikkomuksista tai laiminlyönneistä ilmoittaminen ei ole ilmoittajansuojelulain piirissä.

 1. julkiset hankinnat, lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankinnat;
 2. finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;
 3. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;
 4. tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus;
 5. liikenneturvallisuus;
 6. ympäristönsuojelu;
 7. säteily- ja ydinturvallisuus;
 8. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi;
 9. EU:n toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kansanterveys;
 10. kuluttajansuoja;
 11. yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Muihin kuin ilmoittajansuojelulain piiriin kuuluviin ilmoituksiin ei sovelleta lain mukaista ilmoittajan suojaa tai menettelysäännöksiä.

Ilmoitusten käsittely

Ilmoitustietoja käsitellään luottamuksellisena tietona ja niihin on pääsy vain niihin oikeutetuilla käsittelijöillä. Ilmoitusten käsittelykieli on suomi. Ilmoittajasta ei tallennu järjestelmään IP-osoitetta tai mitään muitakaan yksilöintitietoja.

Ilmoittajansuojalain piiriin kuuluvan ilmoituksen voi antaa nimettömänä. Ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen henkilöllisyys pidetään salassa ilmoitusta käsiteltäessä. Salassapitovelvollisuus koskee kaikkia ilmoituksen käsittelyyn osallistuvia henkilöitä. Myös muu tieto, josta ilmoittajan tai ilmoituksen kohteen henkilöllisyyden voi päätellä, pidettään salassa.

Ilmoituksen käsittelystä vastaavat henkilöt ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi ja tarvittaessa rikkomukseen puuttumiseksi mahdollisimman pian. Ilmoittajalle annetaan vastaanottoilmoitus viimeistään 7 päivää ilmoituksen tekemisestä ja kolmen kuukauden kuluessa vastaanottoilmoituksen toimittamisesta, tieto toteutettavista toimista. Asian selvittämisessä voidaan tarvittaessa käyttää asiantuntija-apua.

Ilmoituksen tekeminen ja sen seuraaminen

Ilmoituksen voi jättää ja seurata sen etenemistä Elteten Whistleblowing -kanavan kautta

Ilmoitus tehdään yllä olevan linkin kautta nimettömänä tai halutessaan voi jättää yhteystiedot. Ilmoituksessa tulee kertoa kaikki tiedot mahdollisimman tarkasti ja jos asian tueksi on todisteita, voi ne liittää ilmoitukseen. Ilmoituskanavaa voi käyttää suomeksi ja englanniksi. Kielivalinnan voi tehdä ilmoitussivun oikeasta yläkulmasta.

Ilmoituksen lähettämisen jälkeen ilmoittaja saa numerokoodin, jota tarvitaan ilmoituksen etenemisen seuraamiseksi. Ilmoittajan on itse tallennettava numerokoodi itselleen.

Ilmoituksen lähettämisen jälkeen saat numerokoodin, jota tarvitaan ilmoituksen etenemisen seuraamiseksi. Ilmoitusta voi seurata saman sivun kautta, kun miltä ilmoitus on jätetty.

Ilmoituskanavaan tulleet tiedot poistetaan vuoden kuluttua selvityksen tekemisestä, jollei niiden säilyttäminen ole välttämätöntä lain mukaisten oikeuksien tai velvoitteiden toteuttamista varten.

Muut ilmoituskanavat

Jos ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, ettei ilmoituksen perusteella ole ryhdytty tarpeellisiin toimenpiteisiin tai että rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai että on vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi, ilmoittaja voi ilmoittaa asiasta myös viranomaisen ilmoituskanavaan.

Tässä linkki Oikeuskanslerinvirasto keskitetty ulkoinen ilmoituskanava, jossa on myös tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseksi.

Oikeuskanslerinviraston ilmoituskanavaan ei voi tehdä ilmoitusta nimettömänä.

Asiakaspalautteet

Jos haluat antaa palautetta meille tuotteista tai palvelusta, teethän sen kotisivujemme yhteydenottolomakkeen kautta: